Hot Wheels Billund

Vedtægter

Revideret 07-04-2017

07-04-2017

Revideret: 10-01-2019
Erstatter Vedtægter & love fra d. 10-01-2018

IDENTITET
§1.1
Klubbens navn er HOT WHEELS.
Klubben er stiftet d. 01-11-1980.
Klubbens adressen er til en hver tid HOT WHEELS klubhus.
For nuværende hos formand Qvan Just
Åstvej 10 - 7184 Vandel.


FORMÅL
§2.1:
At samle motorcykelinteresserede ved at arrangere ture og hyggelige sammenkomster.

§2.2
At udvise positiv adfærd og gavne motorcyklismens sag.

MEDLEMSKAB
§3.1:
Som medlem kan optages:
a. Ejere af en indregistreret MC, TRIKE, ATV eller
lignende samt et gyldigt førerbevis hertil.
b. Personer over 18 år med fast bagsædeplads eller
sidevognsplads på en af klubbens MC’er.
c. Passivt medlem: a eller b som ønsker en tilknytning til klubben uden pligt
eller ret til drift af klubben. Passivt medlem har ingen stemmeret ved
generalforsamling.

§3.2
Optagelse kan ske på et klubmøde eller ved den årlige generalforsamling efter minimum 6 måneders prøvetid med regelmæssig fremmøde i klubben samt aktiv deltagelse i arbejdet omkring arrangementer i klubregi. (Aktiv deltagelse i arbejdet gælder IKKE for passivt medlem).
Alle klubbens medlemmer skal høres af bestyrelsen senest 14 dage før afstemning.
For optagelse i klubben skal afgivne stemmer være:
Absolut 0% medlemmer imod.
Bestyrelsen skal være 100% enige om optagelse.

§3.3:
Medlemskabet er gyldigt når kontingentet er betalt.

§3.4:
KUN adgang for medlemmer samt hyret personale bag baren ved diverse arrangementer.

§3.5:
Formanden har pligt til at oplyse om klubbens vedtægter og love til nye medlemmer, samt på forlangende til øvrigt interesserede.
Vedtægter & love forefindes på klubbens hjemmeside: www.hotwheelsbillund.dk

§3.6:
HOT WHEELS kan maksimum bestå af 30 medlemmer.
Herefter kan man skrives på en venteliste.

BEKLÆDNING
§4.1:
Rygmærket må bæres synligt i forbindelse med MC-relaterede aktiviteter.
Bjælker med titler som F.eks. Formand, Næstformand osv. SKAL skrives på dansk.
Orange HOT WHEELS loge samt diverse bjælker og mærker kan placeres på vesten efter eget ønske.
Klubbens rygmærke repræsenterer HOT WHEELS. Respekteres dette ikke, kan bestyrelsen fradømme ethvert medlem retten til at bære rygmærket for en periode eller ekskludere medlemmet.
Ved eksklusion inddrages rygmærket og afleveres til formanden.
Passivt Medlem:
Bærer IKKE klubbens rygmærke. Kan bære det orange HOT WHEELS logo samt bjælke med klubnavn.

§4.2:
Ved længere tids fravær fra klubben kan rygmærket deponeres hos formanden.
Dette medfører kontingentfritagelse.

§4.3:
Anden beklædning med klublogo kan frit købes og bæres af personer med tæt relation til klubben.

GENERALFORSAMLING:
§5.1:
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes den 2. onsdag i januar.
Indkaldelse udsendes senest en måned før.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Herefter udsendes senest en uge før generalforsamlingen en dagsorden, der som minimum indeholder følgende punkter:

1: Formanden byder velkommen
2: Valg af referent
3: Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
4: Formanden aflægger beretning
5: Kassereren fremlægger regnskab
6: Indkommende forslag
(herunder ændringer af Vedtægter & love)
7: Valg af bestyrelse for det kommende år
a. Valg af Næstformand (ulige år)
b. Valg af Kasserer (lige år)
c. Valg af Sekretær (ulige år)
d. Valg af menigt medlem (lige år)
(2. flest stemmer bliver suppleant)
8: Fastsættelse af kontingent
9: Evt.

§5.2:
På generalforsamlingen vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Afstemninger kan ske ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem kræver det.
Afgørelse sker ved simpel flertalsbeslutning (50% +1) af indsendte og fremmødte stemmer.
Ændringer af Vedtægter & love kræver dog mindst 2/3 af indsendte og fremmødte stemmer.
I forbindelse med vedtægts ændringer, skal disse oplyses til alle medlemmer.

§5.3
Referat af generalforsamlingen og årsregnskab underskrives af bestyrelsen og dirigenten.
Dokumenterne opbevares af formanden.

§5.4:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte.

§5.5
Ikke fremmødte kan afgive skriftlig stemme ang. dagsorden til formanden mindst en dag før generalforsamlingen.

§5.6:
Klubbens adresse kan ikke flyttes med mindre det vedtages enstemmigt
(100% for flytning. Alle medlemmer SKAL afgive stemme).

§5.7
Formanden kan ikke udskiftes med mindre det vedtages enstemmig
(100% for udskiftning. Alle medlemmer SKAL afgive stemme).

§5.8
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes mindst 3 uger før, hvis mindst 1/3 af medlemmerne, eller bestyrelsen finder anledning til det.
Indkaldelse udsendes med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

BESTYRELSEN
§6.1:
Klubbens administrative styrring varetages af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer + 1 suppleant (ikke mødepligtig ved bestyrelsesmøderne):
2 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.
Hver især for 2 år ad gangen.
Poster i bestyrelsen:
Formand (ikke på valg)
Næstformand (ulige år)
Kasser (lige år)
Sekretær (ulige år)
Menig medlem (lige år) - (2. flest stemmer bliver suppleant)

§6.2:
Inden opstilling til bestyrelsen kræves mindst 1 års medlemskab.

§6.3:
Genvalg kan finde sted.

§6.4:
Bestyrelsen afholder møde minimum 1 gang i kvartalet.

ØKONOMI
§7.1:
Kontingentet bliver fastlagt ved hver generalforsamling og gælder et år af gangen.
For nuværende:
Medlem:
2 x 500,- kr. årligt til betaling d. 01. februar og 01. juli.
(første gang d. 01. juli 2018)
Rykkergebyr ved manglende betaling er 100,- kr.

Eller 12 x 100,- kr. til betaling den første hverdag i måneden.
(første gang d. 01. juli 2018)
Rykkergebyr ved manglende betaling er 25,- kr.

Støttemedlem:
350,- kr. årligt til betaling 01. februar.
Rykkergebyr ved manglende betaling er 100,- kr.

Sker der u forudsete hændelser, som kræver en kontingentforhøjelse, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

§7.2
Regnskabsåret løber fra og med 01/01 til og med 31/12, regnskabet bliver fremlagt til generalforsamling til godkendelse.

OPLØSNING AF HOT WHEELS
§8.1
Klubben kan kun opløses ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mere end 2/3 af alle klubbens medlemmer stemmer for dette. (Formandens stemme skal være for opløsning af klubben)
Ved opløsning tilfalder navnet HOT WHEELS og rygmærket Klubbens stifter
Elin Just.
Evt. formue skænkes til MCTC Børnetræf.